Klíč k rozetě

Pokusme se rozklíčovat zlatokorunskou rozetu, ale nejprve malé opakování:

 • Mencl datuje rozetu a hlavní portál kolem roku 1350, ale ani v jednom případě neuvažuje o Parléřově autorství.
 • Vřazuje ZK rozetu do skupiny francouzsky orientovaných expresivních kružeb s analogiemi v Auxerre, Seez a Rouen.
 • Kuthan považuje za zásadní inspirační zdroj pro Zlatou Korunu rozetu v Norimberku u sv. Vavřince (pod rozetou jsou osazeny alianční znaky Karla IV. a Anny Svídnické).
 • Podle dosavadních poznání byla příčná loď vybudována v první stavební etapě, započaté na konci 13. století a ukončené někdy v první čtvrtině 14. století.
 • ...není patrná žádná stopa po druhotném osazení kruhového okna.

 

rozeta sv. Vavřince v Norimberku

rozeta sv. Vavřince v Norimberku (zdroj internet)

 

rozeta Rouan a Laon

rozeta v Laonu (zdroj internet)

 

rozeta v Auxerre

rozeta v Auxerre, St. Etienne (zdroj internet)

 

rozeta v Sees

rozeta v Sees (zdroj internet)

 

Zlatá Koruna, rozeta, rose window, rozette

rozeta ve Zlaté Koruně - stylizováno (T. J.)

 

Jasně a zřetelně je vidět, že se jedná o jedno autorství všech výše uvedených rozet. Ještě stále si nepřipadáte světoví, když je u nás takováto rozeta jako v západních zemích?

Zatímco všechny rozety ze západních kostelů byly umístěné veřejně, jediná zlatokorunská byla neveřejnou - tedy nepřístupnou veřejnosti!

Ale tuto rozetu můžete najít i na nečekaném místě, kterým je Pastoforium v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta v Praze.

 • podle dochovaných účtů tuto věž patrně zhotovil roku 1375 kovářský mistr Václav pro ukládání Těla Páně
 • podle erbů jej do kaple daroval císař a král Karel IV., tvar zřejmě navrhnul stavitel katedrály Petr Parléř
 • zajímavé je použití upravené zlatokorunské rozety

 

Pastoforium sv. Václava

Zdroj: www.inadhled.cz 

AllatRa

Jeden ze zdrojů informací.

 

Rozeta jako mandala

 • mandala - v překladu ze sanskrtu - kruh, koule
 • schematicky vyobrazená geometrická kompozice či konstrukce, symbolizující duchovní a kosmický řád Vesmíru, jako usilování o duchovní centrum, poskytující osvícení
 • jedná se o schematické vyobrazení kompozice geometrických útvarů, které se využívají v meditativních praktikách hinduismu, budhismu pro zesílení procesů vnitřní koncentrace při meditaci

Zlatá Koruna, rozeta

6D - šestá dimenze

 • 6x kosočtverec
 • 6x pentagram (pěticípá hvězda) nebo pentagon
 • hexagram
 • šest prvků označovalo šestou dimenzi, jež je pro člověka maximálně možná, v němž dominuje materiálno, a z něhož může ve změněném stavu vědomí působit na materiální svět

Číslo 1

 • kruh, bod
 • v hudbě - interval prima - jeden tón
 • Bůh
 • Tarotová karta - Mág
 • Bod - představuje počátek stvoření, "božskou jednotu", prvotního Ducha
 • Kruh - "rozšíření vědomí do všech směrů"
 • podle AllatRa - kruh
  • symbol ženské podstaty a Nebe
  • kruh je symbol Duše, Duchovního světa
  • je také jedním ze symbolů projevení duchovní Bytosti ze světa Boha
  • zde je kruh plný, proto jej lze brát jako informační znak, nikoliv pracovní 
 • kruh - nebe - duchovní, ženské
 • hexagram uprostřed - země, hmotná, materiální, mužská (Síriánci považují Zemi nikoliv za Lady Gaiu, ale Lorda Geba - což je také zajímavé)

 

Číslo 2

 • číslo dvě zde reprezentují dvojitě dělené paprsky
 • v hudbě interval sekunda - 1:2 - dva sousední tóny
 • 2 - jako princip duality - jin a jang, mužský a ženský, světlo a tma, ale třeba také jako dualitní princip v samotném ženství, které obsahuje obojí polarity
 • Tarotová karta - Velekněžka
 • Vesica piscis - dvojice protínajících se kružnic se středy na svých obvodech
 • cesta vzestupná a cesta sestupná, která vede k transformaci člověka v duchovní bytost, což je znázorněno kosočtvercem ve vrcholech zdvojených listů květu. Sestup do "podsvětí" - materie a výstup k "nebi", za pomoci pozitivních tvůrčích sil ženského principu ztvárněného trojúhelníky a pentagramy. Cesta vzestupná a sestupná je malířsky ztvárněná na zdech schodiště do kaple sv. Kříže na Karlštejně.

Věčná Trojice

Věčná Trojice

- znázornění ženského tvůrčího principu - dle AllatRa

- trojúhelníky v rozetě 

- číslo 3

 • Bůh Otec - Bůh Matka (Duch Svatý) - Dítě
 • v hudbě interval - tercie - 1:3 - první a třetí tón
 • Tarotová karta - Císařovna

Dle AllatRa

 • rovnostranný trojúhelník s vrcholem směřujícím dolů odedávna označuje tvořivou sílu Allat, tedy pohyb duchovního od prvotního bodu vtělení a rozšiřování k dokonalé formě obsažené v tomto plánu
 • symbolika ženské podstaty a tvořivé funkce Velké Matky. Tvořivá síla Allatu.
 • Přední Bytost.

Věčná Trojice

Věčná Trojice

- znázornění mužského principu - dle AllatRa

- trojúhelníky v rozetě

- číslo 3

 • v kontextu původních Znalostí o 4 Bytostech byl trojúhelník s vrcholem nahoru symbolem Zadní Bytosti, viditelného, projeveného materiálního světa. Proto jej lidé spojovali s mužskou podstatou
 • symbol Boha v této podobě označoval tři principy stavby Vesmíru: Bůh (idea), Lotos (plán) a Allat (ztělesnění idey a plánu) - jsou to také podmínky duchovního rozvoje člověka v němž je od prvopočátku umístěna Duše
 • výchozí pozice člověka jako Pozorovatele ve 3D světě před jeho samostatným duchovním rozvojem
 • znamená také, v opačné polaritě, agresi materiálního světa, pohyb hmoty od rozšíření k zúžení. Usiluje o moc. Soustředění na vůli Materiálního rozumu.

kosočtverec, rozeta, Zlatá Koruna

Číslo 4

- kosočtverec

 • v hudbě interval - kvarta - 1:4 - první a čtvrtý tón - nejharmoničtější hudební poměr
 • Tarotová karta - Císař

Dle AllatRa

 • čtverec - symbol pozemského, základna pyramidální konstrukce člověka, jež spojuje všechny jeho čtyři Bytosti
 • čtverec - symbol Země, spojení všech čtyř živlů, světových stran, mužské podstaty, pomyslná základna pyramidální konstrukce člověka
 • kosočtverec - jako jeden ze symbolů duchovní přeměny člověka. Schématické zobrazení krychle postavené na jednom z vrcholů
 • kosočtverec - také zobrazený v podobě oválného "zrna" - symbol ženské podstaty (mandorla). Kosočtverec vepsaný do čtverce nebo kosočtverce - osm vrcholů - osmicípá hvězda - symbol původních znalostí

pentagram, pentagon, rozeta, Zlatá Koruna

Číslo 5

- pěticípá hvězda

- pentagram

- pentagon

 • Venuše opíše na obloze vůči Zemi za 8 let obří pentagram
 • v hudbě interval - kvinta - 1:5 - první a pátý tón
 • Tarotová karta - Velekněz
 • 5 je matematický základ zlatého řezu

Dle AllatRa

 • natočení pentagramu nemá žádný význam (je to rozumový konstrukt)
 • znak pěticípé hvězdy aktivuje v člověku (na úrovni podvědomí) vnímání spravedlnosti, naděje na budoucnost a také napomáhá spojení lidí
 • spojení se silami Allat na úrovni páté dimenze. Slabší síla. Patří ke skupině pozitivně působících znaků. Přináší pouze pozitivní implus k jakékoliv změně, příval energie.
 • odpradávna symbol vítězství duchovního principu nad materiálním
 • probouzí pozitivní náboj, dává zaměření, stimuluje v lidech usilování o něco lepšího, ve smyslu jejich vnitřního chápání světa
 • symbol 5 dimenze
 • symbol spojení Nebe a Země
 • v neolitu symbol Velké Bohyně

hexagram, Zlatá Koruna, rozeta

Číslo 6

- šestiúhelník

- šesticípá hvězda

- hexagram

 • Merkur opíše na obloze vůči Zemi za rok hexagram
 • v hudbě interval - sexta - 1:6 - první a šestý tón
 • Tarotová karta - Milenci (dříve asi jiný název a význam)
 • ve 3 D to také může vypadat jako Mer-Ka-Ba, nebo-li dle AllatRa jako Hvězdicový osmistěn (oktaedr) Leonarda da Vinci
 • krychle je prostorový tvar a šestiúhelník je její 2 D podoba

Dle AllatRa

 • pokud je znak v této podobě, byl nazývaný "převráceným" znakem - boční Bytosti zaujímají prvenství (označovali se jako trojúhelníky umístěné na vertikále). Vzhledem k tomu, že původní vitráže nebo vitraje už v rozetě nejsou, nemůžeme určit, co původně hexagram znázorňoval, ale můžeme se domnívat
 • potlačení bočních Bytostí se také označovalo přeškrtnutím kosého kříže vodorovnou linkou. Nebo přeškrtáváním kosočtverce (jednoho ze symbolů duchovní přeměny člověka)
 • v dávné minulosti se s nevyznačenými trojúhelníky tento symbol používal především v černé magii
 • Davidova hvězda
 • 6 dimenze materiálního světa, v němž je umístěna energetická konstrukce člověka
 • zde bych nahlížela na rozetu v celkovém kontextu rozety, nikoliv v jednotlivosti

 

rozeta, číslo 7

Číslo 7

- nevyjádřené

- 7 je průchod z 6 D do vyšších sfér

- posvátné číslo vznikající spojení duchovního čísla 3 a hmotného čísla 4

 • brána, průchod
 • 3 + 4 = 7
 • Věčná Trojice + materiální podstata = 7
 • v hudbě interval - septima - 1:7
 • Semeno (semínko) květu života - 7 kružnic vzešlých z Vesica piscis tak, že do něj přidáme další kružnice - ve výsledku tedy senemo života symbolizuje začátek stvoření - prvních 7 dní
 • 7 = nirvána, dokonalý člověk

 

číslo 8, rozeta

Číslo 8

- Kristovské číslo podle gnostiků je 888 - zde v květu vidíme podle cesty vzestupné a sestupné procházející středem hexagramu a propojením horního a spodního trojúhelníku ztvárněné tři osmičky. Šest okvětních plátků propojujících se v samotném středu dá tři osmičky. Je to tok energií, na který upozorňuje kosočtverec ve vrcholech listů květu - přeměna materiláního (čtverce) člověka v duchovní bytost (kosočtverec) - tedy ukázání proměny energií, ke kterým neustále dochází při cestě vzestupné a sestupné. Osm jako nekonečno, neustále proudící energie, nikdy nekončící proces.

Dle AllatRa

 • dva trojúhelníky umístěné vertikálně a dotýkající se svými vrcholy symbolizují Přední a Zadní Bytost. Znázornění umístění trojúhelníku ve směru zvenku dovnitř kruhu a obráceně.
 • trojúhelník směřující nahoru - symbol viditelného, projeveného, materiálního světa. Proto vůbec ne náhodou začali lidé trojúhelník takovéhoto tvaru spojovat s mužskou podstatou.
 • trojúhelník směřující dolů - odedávna označuje tvořivou sílu Allat, tedy pohyb od prvotního bodu vtělení, projevení plánu Tvůrce k neustálému tvoření a rozšiřování, k dokonalé formě obsažené v tomto plánu. Symbolika ženské podstaty.

 

Číslo 9

 • 6 pentagramů
 • 6 dvojitých paprsků
 • 6 - hexagram
 • 3 x 6 = 18= 1 + 8 = 9
 • 666 = 6 + 6 + 6 = 18 = 1 + 8 = 9
 • Jak nahoře, tak dole. (Smaragdová deska) - 9 / 6
 • 6 x 6 = 36 = 3 + 6 = 9
 • 6 / 9  - jang a jin
 • člověk s pomocí Věčné Trojice dosahující duchovní transformace - božství (6 +3 = 9)

AllatRa

 • 6 jako vyjádření 6  D materiálního světa, v němž je umístěná energetická konstrukce člověka

 

9 bodů v hexagramu

 • operatér ve středu hexagramu mohl vnímat pouze 9 bodů, a to:
  • 1 - své postavení
  • 2 - dvě meze "rozsáhlosti" (alfa a omega)
  • 2 - dvě meze exaltace ve vertikální ose kosmického kříže v království Středu
  • 2 - dvě zkřížené energetické linie tvaru Ondřejského kříže se čtveřicí bodů vymezujících ezoterní poznání alchymisty
 • celkem tedy 9
 • Magisterium Karlštejna, str. 327

 

Tvorba kružeb gotických oken

 

Kružby v gotické rozetě, Zlatá Koruna

 

Číslo 12

 • vznikne součtem dvojitých paprsků a pěticípých hvězd, které dělí kruh na 12 stejných částí (poměr kruhů pěticípých hvězd a poměr dvojitých paprsků je stejný - 30°)
 • 12 apoštolů / 12 apoštolek
 • 12 znamení zvěrokruhu
 • 12 měsíců v roce
 • Artuš a 12 rytířů kulatého stolu (analogie s Ježíšem)

AllatRa

 • základní doba Allat, která činila 12 minut, přesněji 11 minut 56,74 sekund (v knize Sensei ze Šambaly IV - více informací)
 • Svatý Grál - 12 znaků rozdělený na 4 části po 3 znacích - věděl o něm i Bílý mnich - sv. Bernard z Clairvaux!

Kosý kříž - Ondřejský kříž

 • symbol posunu v poznávání
 • symbol pomyslného rozdělení prostoru na pole (zóny) působení Bytostí (čtyři Bytosti byly přejmenovány na Býka, Lva, Orla a Anděla/člověka - nebo nově také na 4 apoštoly)
 • Ondřejský (kosý) kříž a jeho variace (často s kruhem uprostřed) už označoval Bytost, jež se pohybuje po cestě Znalostí a nese sakrální informace o člověku a meditativních praktikách pro kontrolu čtyř Bytostí
 • jde o člověka, který ovládá Znalosti, ale jak je používá, to už je jeho osobní volba
 • často ukazuje na Znalosti o energetické konstrukci člověka, jeho Bytostech a vzájemném propojení s dimenzemi

Kosý kříž přeškrtnutý

AllatRa

 • pokud bylo nutné zdůraznit nebo demonstrovat aktivaci, převahu nebo zablokování jedné z Bytostí, nebo konkrétní práci s těmito Bytostmi, označovalo se to v kosém kříži dodatečným znakem, jež byl umístěn v odpovídajícím poli
 • zde v symbolu šesti dimenzí
 • důležité je i to, co se nachází vedle - v našem případě pozitivní symbol pěticípé hvězdy a trojúhelníky - to ukazuje na potlačení bočních Bytostí, nikoliv na jejich zdůraznění

 

Ještě stále vám připadá, že zlatokorunská rozeta je jenom ozdobné okno,  které sloužilo původně k osvělení empory, která se dříve nacházela naproti ní?

Spíš to nahrává myšlence, že empora byla vystavěná ke zkoumání rozety!

Vytvořeno v roce 2018 jako zadání na prezentaci na nejmenované škole. Na stránky, po úvaze, vložené 25. 9. 2019. Pokud se někdo v bádání a zvídavosti dostane až sem, tak si zřejmě zaslouží se něco dozvědět

Prosím, nepřebírejte a neposílejte dál. Ne, že bych se nechtěla podělit, ale nemůžete druhým sdělit něco, na co nejsou připravení. Musí si na to přijít sami. Budou-li hledat, najdou to. Vy je můžete pouze nasměrovat 

Informace jsou k dispozici i v knize AllatRa a dalších. Jejich souvislost se zlatokorunskou rozetou je mým vlastním dílem. A jak jsem k tomu dospěla? Hledala a bádala, přemýšlela a zkoumala - proč?Kladla jsem si otázky a hledala na ně odpovědi - to je nejlepší cesta, jak se něco dozvědět a někam se posunout. Každý máme svojí vlastní cestu. Někdo třeba využije mých poznatků a bude je aplikovat na něco jiného 

Tohle je shrnutí. Kdyby kdokoliv chtěl, může rozvíjet, jak je mu libo. Zjednodušila jsem to na maximum pro umístění v PowerPointové prezentaci.

 

září 2019

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení