Stanovy spolku

Spolek Bechyňské dráhy, z. s.

I.
Název a sídlo spolku
1. Název spolku zní: „Spolek Bechyňské dráhy, z. s." (dále jen „spolek").
2. Sídlem spolku je obec Tábor.
3. Spolek je právnickou osobou založenou na principu dobrovolnosti a svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.

II.
Účel a formy činnosti spolku
1. Účelem spolku je podpora a propagace elektrické železniční trati Tábor – Bechyně, která je první elektrifikovanou tratí na území České republiky a současně je jedinou tratí v České republice elektrifikovanou stejnosměrným systémem 1500 V.
2. Hlavní činnosti spolku směřují k naplnění účelu spolku, coby společného zájmu jeho členů. Hlavní činnosti spolku jsou:
a) aktivity podporující zachování a popularizaci technického a kulturního dědictví souvisejícího s tratí Tábor – Bechyně;
b) komunikace a propagace tratě samotné, vozidel na ní provozovaných a akcí na ní pořádaných;
c) pořádání akcí souvisejících s provozem elektrické železniční trati Tábor – Bechyně;
d) konání doprovodných aktivit zvyšujících popularizaci tratě a věcí s ní souvisejících;
e) vydávání propagačních a jiných materiálů;
f) železniční muzejní činnost;
g) organizace kampaní a sbírek na záchranu a renovaci historických kolejových vozidel;
h) sdružování fyzických i právnických osob a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy při naplňování účelu spolku.
3. Výlučně k podpoře svých hlavních činností může spolek provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
4. Vedlejší činnosti spolku jsou:
a) Organizování a zprostředkování jízd zvláštních vlaků včetně doprovodných akcí;
b) Organizování vzdělávacích, kulturních a společenských akcí;
c) Vydávání, distribuce a prodej tiskovin, propagačních a tematických materiálů;
d) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;
e) Hostinská činnost;
f) Pronájem a půjčování věcí movitých;
g) Zprostředkování obchodu a služeb;
h) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

III.
Vznik členství
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku, ztotožňuje se s účelem spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
2. Členství ve spolku je individuální a dobrovolné. Kromě zakládajících členů je spolek otevřený pro další osoby schopné účastnit se činnosti spolku dle těchto stanov.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
4. Žádost o členství musí být podána v písemné formě. V žádosti o členství musí žadatel uvést své identifikační údaje a projevit souhlas se stanovami spolku.
5. Členská schůze rozhodne na svém nejbližším zasedání o přijetí či nepřijetí člena na základě jeho žádosti o členství, přičemž žadatele, jehož žádosti o přijetí bylo vyhověno, poučí, že členství vzniká zápisem do seznamu členů. Předpokladem zápisu do seznamu členů je zaplacení členského příspěvku stanoveného v souladu se stanovami členskou schůzí, k němuž žadatele, jehož žádosti o členství bylo rozhodnutím členské schůze vyhověno, výbor písemně vyzve. Ve výzvě výbor uvede výši členského příspěvku, jeho splatnost a způsob jeho úhrady.
6. Na přijetí do spolku není právní nárok.

IV.
Členství
1. Člen spolku má právo:
a) účastnit se členské schůze a hlasovat na ní,
b) volit a být volen do výboru spolku,
c) volit a být volen předsedou výboru,
d) na informace týkající se spolku,
e) předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku a obracet se s připomínkami nebo stížnostmi k příslušným orgánům spolku a být o jejich vyřízení informován,
f) podílet se na praktické činnosti spolku.

2. Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a usnesení orgánů spolku, jakož i dohody spolkem uzavřené,
b) napomáhat podle svých možností činnosti spolku,
c) nepoškozovat dobré jméno a zájmy spolku,
d) chovat se tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno ostatních členů spolku,
e) platit řádně a včas členské příspěvky stanovené členskou schůzí,
f) informovat spolek o změnách svých identifikačních údajů potřebných pro evidenci členů spolku.

V.
Evidence členů spolku
1. Spolek vede seznam všech svých členů, do kterého se zapisují identifikační údaje potřebné pro evidenci členů spolku.
2. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačují změny identifikačních údajů.
3. Seznam členů je neveřejný a je uložen v sídle spolku.
4. Členové a bývalí členové spolku mají právo obdržet výpis ze seznamu členů se všemi údaji zapsanými o své osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zaniklého člena může o výpis požádat jiná osoba, prokáže-li zájem hodný právní ochrany. Výbor je povinen vydat bez zbytečného odkladu výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

VI.
Členské příspěvky
1. Výši členských příspěvků, včetně způsobu jejich hrazení schvaluje členská schůze na návrh výboru.
2. Po schválení členskou schůzí může být od jednotlivých členů spolku namísto peněžitého členského příspěvku přijato nepeněžité plnění.
3. Zaplacené členské příspěvky se nevracejí.

VII.
Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby, jakož i dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně:
a) Dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství ve spolku na adresu sídla spolku.
b) Smrtí/zánikem člena.
c) Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou, přičemž člen, o jehož vyloučení se jedná, nemá právo hlasovat. V rozhodnutí musí být uveden den a důvod vyloučení. Spolek má právo vyloučit svého člena, pokud svým jednáním porušuje účel spolku dle těchto stanov, nebo jeho členství ohrožuje dobrou pověst spolku, nebo pro závažné porušení členských povinností dle těchto stanov a pokud člen ani po výzvě spolku v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu. Výzva se však nevyžaduje, nelze-li porušení odčinit nebo způsobilo-li toto porušení spolku zvlášť závažnou újmu.
d) Nezaplacením členského příspěvku dle zásad stanovených v těchto stanovách ani v přiměřené lhůtě, určené výborem dodatečně ve výzvě k zaplacení.
e) Zánikem spolku.
2. Návrh na vyloučení člena spolku je členské schůzi oprávněn podat každý člen spolku, a to v písemné podobě. Řízení o vyloučení člena spolu může členská schůze zahájit i bez návrhu.
3. Rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena spolku je konečné a nelze se proti němu odvolat.
4. Vyloučení nebo odstoupivší členové nemají žádné právo na majetek spolku, nemohou požadovat náhradu za členské příspěvky, subvence nebo jiné příspěvky poskytnuté jimi nebo třetími osobami. Vyloučení nebo odstoupivší členové musí do konce příslušného roku vyrovnat veškeré závazky vůči spolku.
5. Jestliže dojde k zániku členství ve spolku v důsledku nezaplacení členských příspěvků, nelze takového člena v následujících 12 (slovy: dvanácti) měsících přijmout znovu za člena spolku.

VIII.
Orgány spolku
Orgány spolku tvoří:
a) Členská schůze (nejvyšší orgán),
b) Výbor (statutární orgán).

IX.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena jednotlivými členy spolku, kteří mají při hlasování na členské schůzi vždy jeden hlas.
2. Za člena spolku, který je právnickou osobou, jedná na členské schůzi odpovědný zástupce, statutární orgán nebo osoba zplnomocněná statutárním orgánem. Plná moc k zastupování musí být písemná a platí jen pro jednu členskou schůzi, včetně jejího opakovaného svolání z důvodu její neusnášeníschopnosti. Plná moc musí být odevzdána při prezenci do zahájení členské schůze. Přítomní členové, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných.
3. Zasedání členské schůze svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou za rok, anebo požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku. Nesvolá-li výbor členskou schůzi do třiceti (slovy: 30) dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo žádost o svolání podal, svolat členskou schůzi na náklady spolku sám.
4. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům spolku na elektronické adresy uvedené v seznamu členů nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat místo, datum, čas, program zasedání a podklady k jednotlivým bodům programu. Nelze-li pozvánku zaslat na elektronickou adresu uvedenou v seznamu členů, zašle se písemně nebo obdobným způsobem. Místo, datum a čas konání členské schůze se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo člena se jí zúčastnit.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá výbor náhradní členskou schůzi způsobem stanoveným těmito stanovami nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze.
6. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů spolku, pokud tyto stanovy nepožadují většinu vyšší. Ke schválení změn stanov, k rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení člena spolku a rozhodnutí o ukončení činnosti spolku je nutný souhlas dvou třetin všech členů spolku.
7. Zasedání členské schůze řídí předsedající členského schůze, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Do doby volby předsedajícího členské schůze řídí zasedání členské schůze předseda výboru nebo předsedou výboru pověřený člen výboru. Spolu s předsedajícím členské schůze zvolí členská schůze zapisovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
8. Zasedání členské schůze se řídí pořadem jednání dle pozvánky. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho svolání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku.
9. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad zasedání a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů spolku. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni členové spolku.
10. O průběhu zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který musí být zapisovatelem vyhotoven nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od jejího ukončení.
11. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů z členské schůze v sídle spolku.
12. Pokud s tím budou souhlasit všichni členové spolku, může se členská schůze konat i bez splnění požadavků stanovených pro svolání členské schůze.

X.
Působnost členské schůze
Do působnosti členské schůze náleží:
a) rozhodování o celkové činnosti spolku a jeho strategických záměrech;
b) schvalování změn stanov spolku;
c) schvalování rozpočtu spolku;
d) schvalování výroční zprávy o činnosti a výsledku hospodaření spolku za uplynulé období a účetní závěrky;
e) schvalování výše členských příspěvků;
f) volba a odvolání členů výboru;
g) volba a odvolání z členů výboru předsedy výboru;
h) schvalování vnitřních pravidel spolku;
i) rozhodnutí o přijetí nového člena spolku;
j) rozhodnutí o vyloučení člena spolku;
k) rozhodnutí o zrušení spolku;
l) rozhodování o dalších záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí nebo je tyto stanovy svěřují do působnosti členské schůze.

XI.
Výbor
1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Spolek zastupují a právně za něj jednají společně dva členové výboru, přičemž nejméně jeden z nich je předsedou výboru.
2. Členem výboru může být pouze fyzická osoba.
3. Výbor má 3 členy. Funkční období jednotlivých členů výboru je 5 (slovy: pět) let. Člen výboru může být do funkce zvolen opětovně.
4. Výkon funkce člena výboru je bezplatný.
5. Člen výboru je povinen vykonávat svou funkci osobně, s nezbytnou loajalitou, náležitou odborností a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku. Neplní-li člen výboru své povinnosti, nebo vystupuje-li proti zájmům spolku, může předseda výboru svolat před uplynutím funkčního období tohoto člena výboru členskou schůzi, na níž může být tento člen výboru odvolán a místo něj může být zvolen nový člen výboru.
6. Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za 3 (slovy: tři) měsíce, anebo požádají-li o to nejméně dva členové výboru. Zasedání výboru svolává předseda výboru nebo předsedou výboru pověřený člen výboru nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před jeho konáním.
7. Zasedání výboru řídí předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti předsedou výboru pověřený člen výboru (předsedající člen). V případě, že předseda výboru nepověří takovouto osobu, je předsedajícím člen výboru, kterého si výbor zvolí.
8. Výbor je způsobilý přijímat rozhodnutí (usnášeníschopný), je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Výbor rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Každý člen výboru má jeden hlas; v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výboru či předsedajícího.
10. Výbor může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání), a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem dálkové či elektronické komunikace, která umožňuje zachytit projev vůle jednajících a hlasujících. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen výboru vyjádřit. Tato lhůta nesmí být delší než 15 (slovy: patnáct) pracovních dní. Nevyjádří-li člen výboru ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasí. K platnosti hlasování per rollam se vyžaduje vyjádření člena výboru písemně nebo prostřednictvím e-mailu s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno a s oznámením, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu či zda se zdržuje hlasování. Předseda výboru nebo předsedou výboru pověřený člen výboru oznámí členům výboru e-mailem výsledek hlasování, a za předpokladu, že bylo usnesení přijato, oznámí i celý obsah přijatého usnesení. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud je přijato nadpoloviční většinou členů výboru.
11. Člen výboru může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to písemně výboru. Jeho funkce končí posledním dnem v měsíci, ve kterém bylo písemné odstoupení člena výboru z jeho funkce doručeno výboru. K zániku členství ve výboru dochází též smrtí člena výboru, jeho odvoláním členskou schůzí nebo uplynutím jeho funkčního období. V případě zániku členství ve výboru je členská schůze povinna zvolit nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne zániku členství nového člena výboru.

XII.
Působnost výboru
1. Do působnosti výboru náleží zejména:
a) dbát na řádné naplňování účelu spolku;
b) řídit činnost spolku v období mezi členskými schůzemi v souladu se stanovami spolku i usneseními členské schůze;
c) svolávat členskou schůzi a náhradní členskou schůzi;
d) připravovat a předkládat ke schválení členské schůzi návrh rozpočtu;
e) připravovat a předkládat ke schválení členské schůzi výroční zprávu o činnosti a výsledku hospodaření spolku za uplynulé období a účetní závěrku;
f) kontrolovat dodržování rozpočtových pravidel spolku;
g) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;
h) schvalovat interní předpisy spolku;
i) schvalovat činnosti spolku prováděné na základě smluvního vztahu;
j) na žádost členů spolku vydávat výpisy ze seznamu členů spolku;
k) navrhovat členské schůzi výši členských příspěvků členů spolku;
l) vybírat osoby provádějící audit účetnictví spolku;
m) jmenovat likvidátora při zrušení spolku.
2. Výbor vyžaduje předchozí souhlas členské schůze v případě, kdy má být uzavřena smlouva s výší plnění přesahující částku 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

XIII.
Předseda výboru
1. Předseda výboru je členskou schůzí volen a odvoláván z členů výboru.
2. Předseda výboru je odpovědný členské schůzi za činnost výboru a za plnění usnesení členské schůze.
3. V rámci své působnosti předseda výboru:
a) rozhoduje o běžných otázkách hospodářské a administrativní činnosti;
b) připravuje materiály pro zasedání členské schůze a výboru;
c) vystupuje jménem spolku vůči státním orgánům, orgánům správy a samosprávy, vůči médiím a dalším institucím;
d) předkládá jednou ročně členské schůzi zprávu o činnosti výboru.

XIV.
Hospodaření spolku
1. Prostředky na svou činnost získává spolek především, nikoliv však výlučně, z členských příspěvků, grantů, sponzorských darů a z příjmů z vlastních činnosti. Spolek rovněž může přijímat dotace.
2. Veškeré prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících základní účel spolku. Prostředky je dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu.
3. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného členskou schůzí. Za hospodaření spolku odpovídá výbor.
4. Zisk nebo ztrátu není možné rozdělovat mezi členy spolku.
5. Členové spolku neodpovídají za závazky spolku a spolek neodpovídá za závazky členů spolku.

XV.
Zánik a likvidace spolku
1. Spolek může být zrušen na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem.
2. Zrušení spolku bude provedeno na základě řádné likvidace a majetkového vypořádání likvidátorem určeným výborem.
3. Po uspokojení všech závazků spolku bude zbylý majetek spolku bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké účelu spolku.

XVI.
Závěrečná ustanovení
Znění těchto stanov bylo schváleno ustavující členskou schůzí konanou dne 27.1.2023

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení