Důvody založení kláštera a uvažovaný přesun

 - stránka ve vývoji

Na počátku bylo Slovo - takže nejprve prameny a to, co víme.

- k založení kláštera -

Citace Pavla Zahradníka z článku Stavební vývoj kláštera Zlatá Koruna ve světle písemných pramenů z knihy Klášter Zlatá Koruna - dějiny-památky-lidé, str. 139, 140...:

"Již barokní klášterní historici dávají založení kláštera do těsné souvislosti s vítěznou bitvou, kterou Přemysl Otakar II. svedl roku 1260 s uherským králem Bélou IV. u Kressenbrunnu. Tato klášterní tradice nalézá jisté potvrzení i v samotné zakládací listině kláštera z roku 1263, v níž je zřejmá narážka právě na bitvu u Kressebrunnu.

Poděkování za vítězství v bitvě však nepochybně nebylo jediným důvodem proč Přemysl Otakar klášter založil.

Král totiž touto fundací vhodným způsobem zajistil zbytky jihočeského korunního pozemkového majetku, který byl již nebezpečně obkličován državami Vítkovců.

 Skutečnost, že bitva u Kressenbrunnu nebyla jediným podnětem k založení kláštera, dosvědčuje i detail, na něj poprvé upozornil Jaroslav Čechura:

Přemysl Otakar II. se zabýval plánem na založení cisterciáckého kláštera již před touto bitvou, totiž roku 1259, jak to dokládá usnesení generální kapituly řádu, jež se konala v září tohoto roku, podle kterého měli opati z Baumgartenbergu a Wilheringu prohlédnout místo, kde chce český král založit nové opatství......

- k uvažovanému přesunu kláštera -

Volně upraveno ze zmíněného článku Pavla Zahradníka:

Ještě v posledních letech vlády Přemysla Otakara II. došlo ke zničení kláštera (zřejmě v letech 1276 nebo 1277), a to nepochybně Vítkovci (je pravda, že Vítkovcům a jejich následovníkům Rožmberkům ležel klášter v žaludku hodně, pozn. T. J.).

Avšak generální kapitula cisterciáckého řádu uvažovala již roku 1277 o obnovení kláštera.

Zahradník píše o tom, že "je tedy nesporné, že po zničení kláštera se roku 1277 přinejmenším počítalo s jeho obnovou na jiném místě". Jeho dodatek k tomuto je také zajímavý - "z čehož ovšem ještě nutně nevyplývá, že k tomuto přenesení kláštera vskutku došlo" !!!!  (Zajímají-li Vás neuvedené podrobnosti, najdete je v knize).

Pavel Zahradník

Stavební vývoj kláštera Zlatá Koruna ve světle písemných pramenů, str. 139

Klášter Zlatá Koruna - dějiny-památky-lidé
 

Přihlášení